Trombovazim 400

Trombovazim 400
 

Umieść kursor myszy nad aby powiększyć

 
Kod towaru 035016
 
Sposoby opłaty: Bezgotówkowy, PayPal
Sposoby dostawy: Dostawa pocztą

Opis Trombovazim 400

Opis Trombovazim 400
Thrombovazim

U pacjentów z COVID-19 często występują powikłania zakrzepowe z tworzeniem dużych skrzepów krwi i zakrzepicą. Efektem stosowania trombowazymu jest wyraźny
efekt trombolityczny w narządach dotkniętych koronawirusem oraz, co jest szczególnie ważne, w paranchymie płuc. Obejrzyj wideo Rady Naukowej RAS na ten temat https://youtu.be/guCpXKgYJ7c

Numer rejestracyjny: 007166/09 Nazwa handlowa preparatu: Trombovazim® Międzynarodowa niezastrzeżona nazwa (INN): brak Postać dawkowania:
kapsułki Skład: jedna kapsułka zawiera: substancja czynna: Trombovazim® * 400 jednostek, 600 jednostek, 800 jednostek; substancje pomocnicze:
skrobia ziemniaczana - 0,261 g, celuloza mikrokrystaliczna - 0,120 g, chlorek sodu - 0,009 g. Skład kapsułki żelatynowej: korpus: żelatyna, dwutlenek
tytanu (E 171); wieczko: żelatyna, azorubina (E 122), opatentowany niebieski barwnik (E 131), dwutlenek tytanu (E 171).
Skład farby używanej do nadruku: szelak (E 904), etanol (E 1510) **, izopropanol **, butanol **, glikol propylenowy (E 1520) **, wodny amoniak (E 127)
, woda oczyszczona, wodorotlenek potasu (E 525), tytanu dwutlenek (E 171).
* Thrombovazim® to kompleks oczyszczonych enzymów proteolitycznych - subtylizyn, wytwarzanych przez mikroorganizmy z rodzaju Bacillus subtilis szczep Ch-15,
unieruchomionych promieniowaniem na makrogolu 1500 (tlenek polietylenu 1500) z dodatkiem dekstranu. ** Etanol, izopropanol i butanol całkowicie wyparowują w trakcie pisania na kapsułkach i nie pozostają na powierzchni kapsułek. Opis: twarde kapsułki żelatynowe nr 0 o białym korpusie i ciemnoróżowym wieczku z białym nadrukiem "TROMBOVAZIM®". Zawartość kapsułki ma postać proszku od
białego z żółtawo-brązowym odcieniem do jasnobrązowego.

Grupa farmakoterapeutyczna: środek fibrynolityczny

KOD ATX: B01AD

Właściwości farmakologiczne

Lek ma działanie trombolityczne, przeciwzapalne i kardioprotekcyjne.

Farmakodynamika

Mechanizm działania trombolitycznego jest związany z bezpośrednim niszczeniem włókien fibryny, które tworzą główną ramę skrzepliny. 
Działanie fibrynolityczne jest realizowane dzięki hydrolitycznemu działaniu proteinazy serynowej, która jest częścią leku. Po ekspozycji na lek ze specyficznym inhibitorem
proteinaz serynowych, fluorkiem fenylometylosulfonylu, traci się działanie trombolityczne. Thrombovazim® ma bezpośrednie, zależne od dawki działanie trombolityczne.
Rozpuszczalne produkty degradacji fibryny powstałe podczas trombolizy nie hamują aktywności Trombovazim®. Thrombovazim® nie obniża poziomu fibryny i płytek krwi,
nie wpływa na czas krzepnięcia i czas trwania krwawienia. Mechanizm działania przeciwzapalnego wiąże się ze zmniejszeniem objawów dysfunkcji śródbłonka, z wpływem
na funkcję oksydacyjną neutrofili krwi, makrofagów tkankowych. Badania kliniczne wykazały złożony wpływ na gojenie się owrzodzeń troficznych. Mechanizm działania
kardioprotekcyjnego związany jest z poprawą ukrwienia mięśnia sercowego.
Farmakokinetyka

Thrombovazim® dobrze wchłania się w błonie śluzowej jelita. Biodostępność leku po podaniu doustnym wynosi 17%. W badaniach eksperymentalnych nad wchłanianiem
dojelitowym stwierdzono, że Thrombovazim®, wraz z wejściem do żyły wrotnej, posiada również limfatyczny składnik transportu. Krzywa farmakokinetyczna ma kształt
dzwonu: czas do osiągnięcia maksymalnego stężenia (Tmax) wynosi 5 godzin; AUC U × h / ml (moment zerowy) - 0,132; AUMC, U × h / ml (pierwsza chwila) - 0,640;
AUMMC, U × h / ml (drugi moment) - 0,778. 8 godzin po podaniu lek nie jest wykrywany we krwi.
Lek nie odkłada się w tkankach, objętość dystrybucji (Vd) jest mała i wynosi 1,277 litra. Nie wiąże się z białkami osocza krwi i utworzonymi elementami. Średni czas retencji
(MRT) wynosi 4,832 h. Główną drogą eliminacji leku są nerki (80%). Częściowo metabolizowany i wydalany przez wątrobę (około 20%). Całkowity klirens (Cl) - 6,792 ml / h.
Wskazania do stosowania

Jako pomoc w kompleksowej terapii przewlekłej niewydolności żylnej.

Przeciwwskazania

Znana (wcześniej ustalona) nadwrażliwość na substancję czynną lub na substancje pomocnicze wchodzące w skład leku. Stany, w których istnieje zwiększone ryzyko
krwawienia: - grożące obecnie rozległe krwawienie lub rozległe krwawienie odnotowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy; - choroby objawiające się wzmożonym krwawieniem
(skaza krwotoczna, hemofilia, trombocytopenia);
- jednoczesne stosowanie pośrednich antykoagulantów (z INR> 1,3); - historię ciężkich chorób ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujących się groźbą krwawienia
zagrażającego życiu (guz mózgu, tętniak mózgu), a także operację mózgu i rdzenia kręgowego w ciągu ostatnich 6 miesięcy; - krwotok śródczaszkowy, w tym
podpajęczynówkowy, obecnie lub w przeszłości, a także podejrzenie krwotoku śródmózgowego (udar krwotoczny); - poważny zabieg chirurgiczny, uraz mózgu lub poważny
uraz w ciągu ostatnich 10 dni;
- nakłucie naczyń nieuciśniętych (np. żyły podobojczykowej lub szyjnej), przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 dni; - poród w ciągu ostatnich 10 dni; - ciężkie choroby wątroby
z ciężkimi zaburzeniami układu hemostatycznego (niewydolność wątroby, marskość wątroby); - nadciśnienie wrotne, któremu towarzyszą żylaki przełyku; - ostre zapalenie
trzustki, martwica trzustki; - stwierdzona klinicznie wrzód trawienny żołądka lub dwunastnicy w ostrej fazie; - tętniak naczyniowy, podejrzenie tętniaka rozwarstwiającego
aortę, malformacje tętniczo-żylne; - choroby onkologiczne ze zwiększonym ryzykiem krwawienia; - ciąża i okres
karmienie piersią (skuteczność i bezpieczeństwo nie zostały ustalone); - dzieci poniżej 18 roku życia (skuteczność i bezpieczeństwo nie zostały ustalone); - Jednoczesne
podawanie z lekami zawierającymi sole metali dwuwartościowych (wapń, magnez, cynk, żelazo) oraz antybiotyki tetracyklinowe (tetracyklina, chlorowodorek chlorotetracykliny
i chlorowodorek oksytetracykliny).
Stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią

Lek jest przeciwwskazany do stosowania w czasie ciąży.Stosowanie leku w okresie laktacji i u dzieci nie było badane i nie ma doświadczenia w stosowaniu klinicznym.

Sposób podawania i dawkowanie

Lek podaje się doustnie 30 - 40 minut przed posiłkiem, 800 - 1600 jednostek dziennie, w dwóch dawkach. Maksymalna dzienna dawka to 2000 jednostek. Przebieg leczenia
wynosi 20 dni. W przypadku braku skuteczności w trakcie leczenia należy skonsultować się z lekarzem. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie powtarzanych
kursów na zalecenie lekarza.
Efekt uboczny

Thrombovazim® jest lekiem o niskiej toksyczności. Częstość występowania działań niepożądanych podano w gradacji zalecanej przez WHO: bardzo często - 1/10 wizyt 
(≥10%); częste - 1/100 wizyt (≥1%, ale <10%); rzadkie - 1/1000 wizyt (≥ 0,1%, ale <1%); rzadko - 1/10000 wizyt (≥0,01%, ale <0,1%); bardzo rzadko - mniej niż 1/10000
wizyt (<0,01%). Zaburzenia krwi i układu limfatycznego. Szacuje się, że częstość tych naruszeń jest bardzo rzadka - mniej niż 1/10000 spotkań (<0,01%).
W przypadku leków o działaniu trombolitycznym najbardziej niebezpiecznym działaniem niepożądanym jest krwawienie.
Przedawkować

W trakcie badań klinicznych oraz w okresie porejestracyjnym nie zgłoszono żadnych informacji o przedawkowaniu.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi

Leki przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe wzmacniają działanie przeciwzakrzepowe bez zwiększania ryzyka krwawienia. Stosowanie antybiotyków tetracyklinowych
(tetracykliny, chlorowodorku chlorotetracykliny i chlorowodorku oksytetracykliny) może prowadzić do nasilenia działania fibrynolitycznego.
Ze względu na możliwy spadek aktywności enzymatycznej leku nie zaleca się przyjmowania go razem z lekami zawierającymi sole metali dwuwartościowych (wapń, magnez,
cynk, żelazo). Ze względu na to, że Thrombovazim® ma wysoką aktywność proteolityczną, nie zaleca się jego przyjmowania razem z preparatami leczniczymi o charakterze
białkowym. W przypadku łącznego stosowania tych leków z lekiem Trombovazim® należy zachować odstęp co najmniej 40 minut między ich przyjęciem. Specjalne instrukcje
W przypadku urazowego urazu, któremu towarzyszy krwawienie, konieczności jakiejkolwiek interwencji chirurgicznej, ekstrakcji zęba, lek należy odstawić. W trakcie
stosowania oraz w ciągu pierwszych 8 godzin po zakończeniu przyjmowania leku należy zrezygnować z nakłuć i wstrzyknięć. Jeśli konieczne jest wykonanie nakłuć i
zastrzyków, lek należy odstawić. Decyzję o terminie wznowienia przyjmowania leku podejmuje lekarz prowadzący.
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i mechanizmów

Badania nad możliwym wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych nie zostały przeprowadzone, ponieważ lek i jego składniki nie należą do substancji, 
które mogą wpływać na stan psychomotoryczny człowieka. Formularz zwolnienia Kapsułki 400 U, 600 U, 800 U. 4 kapsułki w blistrze wykonanym z folii PVC i folii aluminiowej z nałożonym lakierem termicznym, 1 blister z instrukcją użycia w pudełku
tekturowym.
10 kapsułek w blistrze wykonanym z folii PVC i folii aluminiowej pokrytej lakierem termicznym, 1, 2, 3, 4, 5 blistrów z instrukcją użycia w tekturowym pudełku.

Warunki przechowywania

W suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 25 ° C. Trzymać z dala od dzieci!

Okres przydatności do spożycia

2 lata. Nie używać po upływie daty ważności.

Warunki urlopowe

Dostępne bez recepty.

Osoba prawna, na której nazwisko wydano dowód rejestracyjny

JSC "Syberyjskie Centrum Farmakologii i Biotechnologii" Rosja, 630056, obwód nowosybirski, Nowosybirsk, ul. Sofiyskaya, 20, biuro 10.

Producent / organizacja przyjmująca reklamacje klientów

JSC "Syberyjskie Centrum Farmakologii i Biotechnologii" Rosja, 630056, obwód nowosybirski, Nowosybirsk, ul. Sofiyskaya, 20, tel./fax (383) 354-02-10.
 
 
 
Napisać zawiadomienia
Wybierzcie formę zwrócenia :
 
 
 
Identyfikator strony
Identyfikator strony:
1234

Poszukiwanie
 
 

Zamknąć
 
 
Zamówić dzwonek
person
phone
email
record_voice_over
create